Databeskyttelse

GameDuell Databeskyttelseserklæring

GameDuell tager databeskyttelsen alvorligt og respekterer dit privatliv.

1. Beskyttelse af personlige data

Vi overholder de i dansk lov fastsatte databeskyttelsesregler herunder særligt de regler, der gælder i Persondatabeskyttelsesloven, lov nr. 429 af 31. maj 2000, der gælder for registrering, bearbejdning og benyttelse af personlige oplysninger.

Personfølsomme data må, må i henhold til Persondataloven, kun indhentes, bearbejdes og benyttes af GameDuell i det omfang loven tillader dette eller i det omfang medlemmet enten har givet tilladelse eller det er informationer, som enten er nødvendige for indgåelse af aftale med GameDuell om benyttelse af tjenester eller nødvendige for afregning heraf. Anvendelsen af personfølsomme data foregår som hovedregel kun i forbindelse med gennemførelse og afregning af de tilbudte onlinetjenester.

I tilfælde, hvor GameDuell ønsker at bearbejde eller benytte de personlige oplysninger til andre formål der efter loven kræver din udtrykkelige tilladelse, indhenter vi en sådan tilladelse. En sådan tilladelse kan tildeles GameDuell elektronisk. I givet fald gør vi, indenfor rammerne af GameDuells tjenesteydelser, opmærksom på denne mulighed. Du kan naturligvis til enhver tid kalde en sådan tilladelse tilbage ved at sende en E-mail til tilbagekald-tilladelsen@gameduell.dk.

I tilfælde af, at du har registreret dig hos GameDuell via en mediepartner, vil vi regelmæssigt anmode dig om udtrykkeligt at give tilladelse til, at vi videregiver dine oplysninger til den pågældende partner, i forbindelse med afregning og reklamer. Tildeler du os ikke en sådan tilladelse vil dine oplysninger ikke blive videregivet. Ønsker du at tilbagekalde en sådan tilladelse skal dette gøres ved at sende en tilbagekaldelse med e-mail til tilbagekald-tilladelsen@gameduell.dk.

2. Cookies og webstedsoptimering

For at kunne tilbyde vores tjenester på en tilfredsstillende måde, anvender vi cookies eller andre teknikker til at analysere brugeradfærden. Dette foregår anonymt uden, at det er muligt at føre noget tilbage til medlemmet. Disse data anvendes for at sikre en optimal tjenesteydelse. Lagringen er midlertidig og sker anonymt med henblik på den for GameDuell levering af sin tjenesteydelse nødvendige databehandling i GameDuells system. Herefter bliver alle data slettet permanent.

Ved registrering som medlem hos GameDuell giver du tilladelse til, at vi kan benytte dine oplysninger i det omfang det er nødvendigt for at håndhæve bestemmelserne i vores almindelige forretningsbetingelser.

Kun i tilfælde, hvor du udtrykkeligt giver tilladelse hertil, må GameDuell udfærdige brugerprofiler gennem anvendelsen af pseudonymer, i forbindelse med reklamer og markedsforskning. Ønsker du at tilbagekalde en sådan tilladelse skal dette gøres ved at sende en tilbagekaldelse med e-mail til tilbagekald-tilladelsen@gameduell.dk.

3. Sikkerhedsstandarder

Både GameDuell og vores partnerselskaber anvender sikkerhedsteknikker og -forholdsregler (SSL-certifikater, krypterings-metoder), som stemmer overens med de tekniske standarder, så medlemmet kan anvende de tilgængelige tjenester på en måde, som sikrer anonymitet og sikrer mod uønsket påvirkning fra tredjepart.

I tilfælde af, at medlemmet via GameDuells tjenester videresendes til en "fremmed" tjenesteyder, vil medlemmet blive gjort opmærksom på dette.

Medlemmer kan benytte vores tjenester via valget af et pseudonymt brugernavn. Såfremt den IP-adresse, som anvendes til benyttelse af vores tjenester, tillader en entydig identifikation, kan medlemmet træffe yderligere foranstaltninger ved anvendelse af pseudonymer.

4. Meddelelse om oplysninger

Ved forespørgsel oplyser GameDuell dig gerne om, hvilke af dine personlige oplysninger vi har lagret. Hvis du ønsker at blive informeret nærmere om, hvilke personlige data vi har lagret, kan du henvende dig til Kundeservice. Vi besvarer din henvendelse inden for 4 uger.

5. Information om datatyper og deres anvendelse

5.1. Brugerdata

Brugerdata, er data som du sender os for at oprette kontrakten mellem dig og os (kontraktdata). Disse data må vi lagre, bearbejde og anvende uden at indhente særskilt tilladelse fra dig. En videregående forarbejdning er kun tilladt inden for rammerne af Persondatalovens § 5 eller hvis du personligt og udtrykkeligt giver os tilladelse.

5.2. Brugsdata

Hvis det er påkrævet for gennemførslen af vores tjenesteydelser eller til afregningsformål, må vi indhente, lagre, bearbejde og anvende data omkring din brug af GameDuell, uden at indhente særskilt tilladelse fra dig. Ved registrering som medlem hos GameDuell giver du tilladelse til, at vi kan benytte dine oplysninger i det omfang det er nødvendigt for at håndhæve bestemmelserne i vores almindelige forretningsbetingelser. Kun såfremt du udtrykkeligt giver tilladelse hertil, må GameDuell udfærdige brugerprofiler gennem anvendelsen af pseudonymer i reklame- og markedsforskningsøjemed. Ønsker du at tilbagekalde en sådan tilladelse skal dette gøres ved at sende en tilbagekaldelse med e-mail til tilbagekald-tilladelsen@gameduell.dk.

5.3. Tekniske beskyttelsestiltag

Vi foretager tekniske og organisatoriske tiltag ud fra den til enhver tid gældende tekniske standard for at hemmeligholde dine hos os lagrede data.

5.4. Dataanvendelse hos trefjeparts service udbydere

Så vidt, af os håndhævede personlige data overdrages til eksterne virksomheder (f.eks. behandlingscentre, afregningssteder) sker dette kun via nøje udvalgte og seriøse ordremodtagere, som overfor os er forpligtet til at sikre at reglerne omkring databeskyttelse overholdes. I sådanne tilfælde begrænses omfanget af videregivne data til det absolutte minimum. Vi giver kun kreditkort- eller andre former for betalingsinformationer videre til betalingspartnere, indenfor rammerne af den til betalingspartneren overdragede opgave.

Vi kontrollerer løbende, at vi overholder egne forpligtelser i forbindelse med databeskyttelse. Også på denne måde tager vi forpligtelserne omkring overholdelsen af databeskyttelsesreglerne alvorligt.

6. Spørgsmål angående databeskyttelse

Vi håber at vi i vid udstrækning har informeret dig om vores behandling af dine data. Vi har i "huset" en personlig kontaktperson, som vi stiller til rådighed ved eventuelle spørgsmål. Har du spørgsmål så send venligst en e-mail til databeskyttelse@gameduell.dk.

Gyldig udgave pr. 04/07/2013
GameDuell GmbH, Berlin