Generelle vilkår

GameDuell Generelle Forretningsbetingelser for Danmark

Det følgende er de generelle forretningsbetingelser for GameDuell GmbH, Taubenstraße 24-25, D-10117 Berlin, Germany (herefter forkortet til "GameDuell"). De fastsætter kontraktforholdet mellem GameDuell og de personer (herefter kaldet "Medlemmer" eller "Spillere"), som benytter sig af de onlinetjenester, GameDuell udbyder. Forretningsbetingelserne gælder ligeledes andre former for indhold, som brugerne afsender eller "uploader" indenfor rammerne af GameDuells hjemmeside, f.eks. via e-mails, forum-indlæg, gæstebogsindlæg eller chatbeskeder.

GameDuells hjemmeside er en platform på internettet for færdighedsspil med mulighed for gevinst og en kommunikationsplatform, som er tilgængelig i udvalgte stater/lande.

Medlemmerne har mulighed for at deltage i dueller og turneringer, hvor man dyster mod andre medlemmer om spillepenge eller rigtige penge. Yderligere informationer omkring de tilbudte spil, regler, og andre bestemmelser omkring spilforløb kan findes på GameDuells hjemmeside.

Indholdsfortegnelse

1. Generelt
1.1. Typer af medlemskaber
1.2. Registrering
1.3. Brugernavne
1.4. Kodeord
1.5. Forbud mod dobbeltregistrering
1.6. Benyttelsesomfang
1.7. Dataangivelse og Databeskyttelse
1.8. Fortrydelsesret, kontraktforhold og opsigelse
1.9. Erstatningsansvar og ændringer ved præmiespil
1.10. Meddelelser og ændringer i de generelle forretningsbestemmelser
1.11. Ugyldighedsbestemmelser
1.12. Lovvalg
1.13. Onlinetvistbilæggelse
1.14. Spilområde
1.15. Færdighedsspil på Internettet

2. Særlige regler for prøvespillere
2.1. Spillepenge
2.2. Prøvespiller konto
2.3. Ophør af prøvespillerkontrakten
2.4. Yderligere Informationer

3. Specielle regler for præmiespillere
3.1. Registrering
3.2. Spillerkonti
3.3. Entré og gevinster
3.4. Indbetaling og gebyrer
3.5. Grund principper for benyttelse samt forbud mod misbrug

4. Særlige bestemmelser for spillere udenfor eurozonen
4.1. Gældende områder
4.2. Registrering
4.3. Spillerkonti
4.4. Entré og gevinster
4.5. Indbetaling og gebyrer

1. Generelt

1.1. Typer af medlemskaber

For at kunne deltage i de tilbudte spil skelner GameDuell mellem to forskellige typer af medlemskaber: Prøvespillere og præmiespillere. Prøvespillere spiller om spillepenge og præmiespillere spiller om rigtige penge.

1.2. Registrering

For at kunne benytte de onlinetjenester som GameDuells hjemmeside tilbyder, skal man registreres som medlem. Registreringen er gratis for både prøve- og præmiespillere. Der opkræves ikke registreringsgebyr. Man har ikke krav på at blive registreret, og . GameDuell forbeholder sig retten til uden begrundelse at afvise et prøve- eller præmie-medlemskab.

1.3. Brugernavne

Brugernavne må ikke bestå af e-mail eller internetadresser, må ikke krænke ophavsretten for 3. part og må ikke være anstødelige.

1.4. Kodeord

Kodeordet må af sikkerhedsmæssige årsager ikke være identisk med brugernavnet og kan til hver en tid senere ændres efter medlemmets ønsker. Det valgte kodeord/password bør ikke indeholde tal- eller bogstavrækker (som for eksempel "2345678" eller "ABCDEFG"). Det anbefales i stedet at vælge en kombination af tal og bogstaver. Kodeordet skal holdes hemmeligt af medlemmet og ændres periodevis (senest hver 2. måned).

Hvis medlemmet ikke er påpasselig og bliver udsat for, at en tredje person opnår kendskab til kodeordet og gennemfører spil og/eller foretager ændringer, pålægges ansvaret udelukkende medlemmet selv. GameDuell hæfter i disse tilfælde ikke for eventuelle skader. GameDuell videregiver ikke kodeord til tredjepart med mindre, GameDuell efter loven er forpligtet til dette. GameDuell spørger aldrig efter medlemmets kodeord i e-mails eller telefon. Kodeordet anvendes kun af GameDuell i forbindelse med "Log-ind" og "Web-formularer".

1.5. Forbud mod dobbeltregistrering

Det er ikke tilladt at tilmelde sig GameDuell flere gange eller oprette flere spillerkonti. En spillerkonto kan ikke overdrages.

1.6. Benyttelsesomfang

1.6.1. Betingelser for brug

Medlemmer kan gøre brug af de spil, som GameDuell stiller til rådighed via spilleplatformen på hjemmesiden. Adgang til spilleplatformen eller de enkelte spil kan være betinget eller begrænset af medlemskabstypen (prøve- eller præmiespiller), minimumsalder, antallet af allerede gennemførte spil, særlige spilleregler eller lignende.

1.6.2. Benyttelsesbegrænsninger

Et medlem kan kun gøre sin ret til at benytte GameDuells hjemmeside og dennes funktioner inden for de til enhver tid eksisterende tekniske rammer. Midlertidige begrænsninger i benyttelsesadgangen kan forekomme som følge af tekniske forstyrrelser, som f.eks afbrydelser af telekommunikationen, strømafbrydelse, hardware eller software fejl og lignende.

1.6.3. Hardware, software og forbindelser

Spillerne er selv ansvarlige for anvendeligheden og aktualiteten af den af dem benyttede hard- og software. Dette gælder ligeledes for den benyttede internetforbindelse.

1.6.4. Vedligeholdelse og systemopdateringer

Vedligeholdelsestidspunkter tilrettelægges primært for at sikre serverens ydelse, sikkerhed og fuldstændighed. Medlemmer modtager så vidt det er muligt forud for vedligeholdelsesperioder meddelelse herom. Under en vedligeholdelsesperiode vil nogle eller alle funktioner på GameDuells hjemmeside ikke være tilgængelige. Spil som slutter efter starten på en sådan vedligeholdelsesperiode bliver ikke forlænget.

1.7. Dataangivelse og Databeskyttelse

1.7.1. Data registrering

De i forbindelse med registreringen af GameDuell krævede data skal angives fuldstændigt og korrekt, f.eks. en gyldig e-mail adresse, et brugernavn, et kodeord, for- og efternavn, fødselsdato, postnummer, telefonnummer, samt i givet fald bankoplysninger og oplysninger fra pas. En spiller har ikke krav på et særligt kodeord eller brugernavn.

Bemærk venligst de følgende informationer om databeskyttelse. GameDuell har til enhver tid ret til at udelukke et medlem fra at benytte hjemmesidens tjenester. GameDuell forbeholder sig ligeledes ret til at tilbageholde optjente gevinster, hvis de personlige oplysninger som medlemmet har opgivet, viser sig at være falske eller ufuldstændige. GameDuell henholder sig til hver en tid til de af medlemmet senest oplyste data. Forsinkelse og andre ulemper, der skyldes medlemmets manglende opdatering af sine personlige oplysninger er GameDuell uvedkommende.

1.7.2. Data ændringer

Opstår der efter registreringen ændringer af de angivne personlige oplysninger, er medlemmet forpligtet til at opdatere oplysningerne, så de til enhver tid er aktuelle. Medlemmet er ligeledes forpligtet til at give GameDuell besked om ændringerne ved at sende en e-mail til betingelser@gameduell.dk.

1.7.3. Databeskyttelseserklæring

Af hensyn til beskyttelsen af medlemmernes personlige oplysning finder Persondataloven, lov nr. 429 af 31. maj 2000 anvendelse på registrering, bearbejdning og benyttelse af personlige oplysninger. Personfølsomme data må, må i henhold til Persondatabeskyttelsesloven, kun indhentes, bearbejdes og benyttes af GameDuell i det omfang loven tillader dette eller i det omfang medlemmet enten har givet tilladelse eller det er informationer, som enten er nødvendige for indgåelse af aftale med GameDuell om benyttelse af tjenester eller nødvendige for afregning heraf. Anvendelsen af personfølsomme data foregår som hovedregel kun i forbindelse med gennemførelse og afregning af de tilbudte onlinetjenester.

1.7.4. Ophævning af tilladelser

I tilfælde hvor GameDuell ønsker at bearbejde eller benytte de personlige oplysninger til andre formål end de, der er hjemlet i Persondatabeskyttelsesloven, indhenter GameDuell en tilladelse fra medlemmet. Medlemmet kan meddele en sådan tilladelse elektronisk. I givet fald gør vi inden for rammerne af GameDuells tjenesteydelser opmærksom på denne mulighed. Medlemmet kan til enhver tid tilbagekalde en sådan tilladelse ved at sende en e-mail til betingelser@gameduell.dk.

I tilfælde hvor medlemmet er blevet registreret hos GameDuell via en mediepartner, anmoder GameDuell om tilladelse til at videregive oplysninger til den pågældende partner med henblik på afregning og reklame. Ønsker medlemmet efter at have givet en sådan tilladelse på et senere tidspunkt at trække denne tilladelse tilbage, kan dette gøres ved at sende en e-mail til betingelser@gameduell.dk.

1.7.5. Cookies

For at kunne tilbyde vores tjenester på en tilfredsstillende måde, anvender vi cookies eller andre teknikker til at analysere brugeradfærden. Dette foregår anonymt uden, at det er muligt at føre noget tilbage til medlemmet. Disse data anvendes for at sikre en optimal tjenesteydelse. Lagringen er midlertidig og sker anonymt med henblik på den for GameDuell levering af sin tjenesteydelse nødvendige databehandling i GameDuells system. Herefter bliver alle data slettet permanent.

1.7.6. Pseudonymiserede brugerprofiler

Såfremt medlemmet udtrykkeligt har givet tilladelse hertil, må GameDuell anvende brugerdata til reklameformål, markedsforskning og til at oprette brugerprofiler gennem et pseudonymbaseret brugernavn, indenfor rammerne af vores tjenester. Meddelelse af tilladelse hertil samt tilbagekaldelse af tidligere meddelt tilladelse kan sende med e-mail til betingelser@gameduell.dk.

1.7.7. Sikkerhedsstandarder

Både GameDuell og vores partnerselskaber anvender sikkerhedsteknikker og -forholdsregler (SSL-certifikater, krypterings-metoder), som stemmer overens med de tekniske standarder, så medlemmet kan anvende de tilgængelige tjenester på en måde, som sikrer anonymitet og sikrer mod uønsket påvirkning fra tredjepart. I tilfælde af, at medlemmet via GameDuells tjenester videresendes til en "fremmed" tjenesteyder, vil medlemmet blive gjort opmærksom på dette. Medlemmer kan benytte vores tjenester via valget af et pseudonymt brugernavn. Såfremt den IP-adresse, som anvendes til benyttelse af vores tjenester, tillader en entydig identifikation, kan medlemmet træffe yderligere foranstaltninger ved anvendelse af pseudonymer.

1.7.8. Meddelelse om oplysninger

Ved forespørgsel oplyser GameDuell gerne det enkelte medlem om de, omkring personen, lagrede personlige oplysninger. Hvis medlemmet ønsker at blive informeret nærmere omkring, hvilke personlige data vi har lagret, kan medlemmet henvende sig til kundeservice. Vi besvarer medlemmets henvendelse inden for 4 uger.

1.8. Fortrydelsesret, kontraktforhold og opsigelse

1.8.1. Medlemmets Fortrydelsesret

Fuldstændige oplysninger om medlemmets fortrydelse findes her: Tilbagekaldelsesret

1.8.2. Medlemmets Opsigelsesfrist

Medlemmet kan til enhver tid opsige brugerkontrakten ved udløb af de spil medlemmet deltager i med mindre andet er bestemt i brugerkontrakten. Opsigelseserklæringen sendes skriftligt til GameDuell GmbH, Taubenstraße 24-25, D-10117 Berlin, Germany eller pr. e-mail til betingelser@gameduell.dk. Det på spillerkontoen eksisterende tilgodehavende udbetales til medlemmet inden for 30 arbejdsdage efter opsigelsen af brugerkontrakten, når GameDuel har haft mulighed for at checke forudsætningerne herfor. For udbetaling af indeståendet på spillerkontoen beregner GameDuell et gebyr på 22 DKK. Udbetalinger på mindre end 22 DKK finder dermed ikke sted, og et evt. tilgodehavende mindre en 22 DKK falder dermed bort ved opsigelse og lukning af spillerkontoen, jf. også stykke 3.2.2.

Er medlemmets kontooplysninger ikke tilgængelige, følges fremgangsmåden i afsnit 3.2.6.

1.8.3. GameDuells opsigelsesret

GameDuell kan opsige brugerkontrakten med 14 dages varsel, ved månedens udgang. Den almindelige adgang til at opsige brugerkontrakten såvel som at spærre og slette spillerkontoen ved medlemmets væsentlige misligholdelse berøres ikke heraf.

1.9. Erstatningsansvar og ændringer ved præmiespil

1.9.1. Ansvarsbegrænsning

GameDuell hæfter ikke for tab, skader eller forsømmelser, som forårsages af GameDuell i forbindelse med et medlems adgang/benyttelse, forsøg på adgang/benyttelse, download af data eller på anden måde modtaget information fra GameDuell medmindre dette skyldes forsætlig eller groft uagtsom handling fra Game Duells side. GameDuell hæfter kun for sine bestyrelses- og direktionsmedlemmers og medarbejderes forsætlige eller groft uagtsomme adfærd medmindre der er tale om væsentlig misligholdelse.

1.9.2. Fejl

GameDuell hæfter ikke for indlæsnings-, overførsels- og/eller programfejl, da dette ligger udenfor GameDuells indflydelsesområde.

1.9.3. Fejlagtige oplysninger

GameDuell forbeholder sig retten også med tilbagevirkende kraft at rette, åbenlyse fejl i angivelser af spil- entré, priser, gevinstandele og lignende.

1.9.4. Misbrug

GameDuell hæfter, udover det i Betalingsmiddellovens § 11 fastsatte, ikke for skader og tab, uanset art, som opstår på grund af en spillers eller tredjeparts misbrug af kontoen.

1.9.5. Førtidig afslutning

Hvis GameDuell ser sig nødsaget til at afslutte en duel f.eks. en turnering før tid, kan de deltagende medlemmer få refunderet deres spil- entré. GameDuell hæfter hverken for indirekte skader eller følgeskader.

1.9.6. Gevinster

GameDuell hæfter ikke for gevinster eller potentielle gevinster, heller ikke når en duel eller en turnering afsluttes før tid.

1.9.7. Ansvarlighed overfor indhold

GameDuell er ansvarlig for eget indhold, som stilles til rådighed. GameDuell er ikke ansvarlig for tilbud og indhold fra tredjemand hvor GameDuell alene formidler adgang (for eksempel via links). Særligt gør GameDuell eftertrykkeligt opmærksom på, at GameDuell ikke påtager sig ikke noget ansvar for indhold på tredjemands via link forbundne hjemmesider.

1.10. Meddelelser og ændringer i de generelle forretningsbestemmelser

1.10.1. Meddelelser

Samtlige erklæringer, som formidles indenfor rammerne af den med GameDuell indgåede brugerkontrakt, skal foregå skriftligt eller pr. e-mail. e-mail adressen er: betingelser@gameduell.dk.

1.10.2. Ændringer i de almindelige forretningsbetingelser

GameDuell forbeholder sig ret til, til enhver tid at ændre i de generelle forretningsbetingelser uden begrundelse herfor. GameDuell meddeler pr. e-mail, der for eksempel henviser til de ændrede forretningsbetingelser på GameDuells hjemmeside medlemmerne om ændringer i de almindelige forretningsbetingelser senest 2 uger før ændringerne træder i kraft. GameDuell kan som supplement til udsendelse af en e-mail også sende meddelelsen om ændringer i forretningsbetingelserne til medlemmerne via spilleplatformens nyhedsfunktioner. Hvis medlemmet ikke gør indsigelse imod gyldigheden af de nye forretningsbetingelser indenfor 2 uger efter modtagelsen af den udsendte e-mail, gælder de ændrede forretningsbetingelser. Afviser spilleren ændringerne i forretningsbetingelserne, kan GameDuell ifølge afsnit 3.6.3 opsige brugerkontrakten med medlemmet.

1.11. Ugyldighedsbestemmelser

Hvis en bestemmelse i forretningsbetingelserne er eller bliver virkningsløs eller ugyldig, berøres gyldigheden af de øvrige bestemmelser ikke heraf. En eventuelt uvirksom eller ugyldig bestemmelse skal erstattes af en bestemmelse, der af indhold kommer den uvirksomme eller ugyldige bestemmelse nærmest, og som er virksom og gyldig efter dansk ret. Det samme gælder forhold, der er omfattet af de almindelige forretningsbetingelser men ikke specifikt reguleret heri.

1.12. Lovvalg

Disse almindelige forretningsbetingelser er i det omfang præceptive regler i dansk ret ikke bestemmer noget andet, reguleret af tysk ret.

1.13. Onlinetvistbilæggelse

Europa-Kommissionen stiller en platform til rådighed for Onlinetvistbilæggelse (OTB). Det er frivilligt for GameDuell at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure ved voldgiftsnævnet. Selvom GameDuell ikke deltager i tvistbilæggelsesprocedureren, vil du stadig kunne få hjælp på engelsk fra vores kundeservice: betingelser@gameduell.dk. Platformen finder du på https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

1.14. Spilområde

GameDuell tilbyder kun sine tjenester i de lande, der kan vælges ved registreringen. Hvis spilleren ved registreringen giver ukorrekte oplysninger om sin bopæl, kan GameDuell afvise at indgå en brugerkontrakt.

1.15. Færdighedsspil på Internettet

Medlemmet skal ved benyttelsen af GameDuells tjenesteydelser overholde samtlige gældende love og regler i sit bopælsland. I tilfælde hvor medlemmet i strid med gældende love og regler i bopælslandet benytter GameDuells tjenesteydelser, er brugerkontrakten ugyldig. Hvis lokale myndigheder kræver det, vil GameDuell samarbejde med de lokale myndigheder for at få belyst eventuelle strafbare forhold.

2. Særlige regler for prøvespillere

2.1. Spillepenge

Efter registrering som prøvespiller, indsætter GameDuell et fiktivt beløb i spillepenge. Den fiktive værdi af spillepengene, såvel som det tidsrum hvor spillepengene står til rådighed afhænger af det tilbud prøvespilleren har valgt ved registreringen hos GameDuell. Dog står spille-pengene højest til rådighed i 6 måneder efter registreringen.

2.2. Prøvespiller konto

GameDuell tilfører en spillerkonto spillepenge, til prøvespillere. Prøvespillere kan ikke få udbetalt spillepengene, da disse alene har karakter af point uden økonomisk værdi. Spillepenge kan udelukkende anvendes til at spille spil inden for GameDuells prøvespilområde.

2.3. Ophør af prøvespillerkontrakten

Prøve-spillerkontrakten med GameDuell ophører automatisk, når medlemmet enten registrerer sig som præmiespiller, når spillepengene er opbrugt eller senest ved den i afsnit 2.1 fastsatte frist udløber.

2.4. Yderligere Informationer

Information omkring spil, regler og yderligere spilaftaler, der gælder prøvespillere kan findes på GameDuells hjemmeside.

3. Specielle regler for præmiespillere

3.1. Registrering

3.1.1. Registrering som Præmiespiller

For at kunne deltage som præmiespiller er det påkrævet at du registrerer de påkrævede personlige informationer. Derudover skal du indbetale et beløb på mindst 100 DKK- til din konto.

3.1.2. Aldersverifikation

Registrering som præmiespiller er kun tilladt for myndige personer. Personer under 18 år er udelukket fra at kunne deltage i færdighedsspil, hvor der er mulighed for at vinde penge. For at beskytte ungdommen, forbeholder GameDuell sig retten til at gennemføre en aldersverifikation. Aldersverifikationen kan foregå automatisk via en afprøvning af grundlaget for de af medlemmet oplyste data. Skulle det vise sig, at medlemmet ikke er indehaver af gyldigt ID, vil GameDuell forsøge at indhente anden passende dokumentation for medlemmets alder.

3.1.3. Deltagelsesbegrænsninger

Medarbejdere og øvrige ansatte hos GameDuell og deres samarbejdspartnere er ikke berettigede til at deltage i spil, hvor man kan vinde penge. Det er dog tilladt for disse at deltage med test for øje, men i så fald uden at have personlig vinding eller vinding for GameDuell til hensigt.

3.2. Spillerkonti

3.2.1. Præmiespillere

GameDuell opretholder en konto med penge for præmiespillere. Kontoen oprettes gratis så snart GameDuell modtager oprettelsesindbetalingen og medlemmet har fuldført registreringen som præmiespiller. GameDuell forvalter gevinster og tab på spillerkontoen på vegne af præmiespilleren uden forrentning. Indbetalte midler kan udelukkende anvendes til at spille hos GameDuell og til at dække GameDuells provision og gebyrer. Indbetalte midler kan hæves af brugeren i overensstemmelse med afsnittene 3.2.2 til 3.2.6.

Bemærk venligst de yderligere bestemmelser i afsnit 4, hvis du har fast bopæl i et område udenfor eurozonen (med "Eurozonen" menes de stater/lande i den Europæiske Union, hvor Euroen er den gældende møntenhed). I sådanne tilfælde oprettes kontoen for præmiespillere med Gkr (GD-enheder) i stedet for Euro (Gkr (GD-enheder) er en kunstig møntenhed skabt af GameDuell og GameDuell er indehaver af alle rettigheder for denne møntenhed).

3.2.2. Udbetaling

Præmiespillere er berettigede til at hæve deres tilgodehavende, eller dele heraf, to gange månedligt, såfremt beløbet som hæves er på minimum 22 DKK og såfremt der er gået minimum 6 uger siden fuldførelsen af den første indbetaling som præmiespiller.

Medlemmet får udbetalt summen per PayPal (www.paypal.com), hvorved GameDuell har udlignet det beløb, de skylder medlemmet. For at få summen udbetalt til en dansk konto, skal medlemmet være registreret hos PayPal. Alle gebyrer forbundet med udbetalingen skal betales af medlemmet selv. GameDuell er ikke forpligtet til at efterprøve om de fra medlemmet oplyste kontooplysninger er korrekte. Udbetalingen sker tidligst 2 uger efter at udbetalingsforespørgslen er færdigbehandlet.

3.2.3. Akkumulerede gevinster

Overskrider de akkumulerede gevinster på en præmiespillerkonto et beløb på 100.000 Gkr (GD-enheder), vil GameDuell omgående overføre det beløb, som overskrider denne maksimumgrænse til den af medlemmet angive bankkonto. GameDuell er berettiget til på ethvert tidspunkt at ændre (forhøje eller sænke) denne maksimumgrænse uden begrundelse. Udbetalingen udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 3.2.2 og 3.3.4.

3.2.4. Legitimationsafprøvning

GameDuell er, af sikkerhedsmæssige årsager, berettiget til at forsinke en udbetaling indtil medlemmets identitet er endeligt bekræftet. I disse tilfælde er medlemmet forpligtet til at vedlægge en kopi af sit identitetsbevis/ID eller pas sammen med udbetalingskravet og bank-/kontooplysninger.

3.2.5. Sletning af præmiespillerkontoer

En præmiespillerkonto vil uden begrundelse og ud fra en fri bedømmelse foretaget af GameDuell blive slettet, hvis der er gået mere end 2 år siden sidste gang spilleren loggede ind, eller ved kontraktafslutning på grund af opsigelse. Ved sletningen udløber tjenestekontrakten med GameDuell. Hvis medlemmet ikke oplyser en ny bankkonto, bliver et eventuelt tilgodehavende overført til den senest angivne bankkonto. I tilfælde af sletning af en spillerkonto som skyldes en ekstraordinær opsigelse, forbeholder GameDuell sig retten til at tilbageholde tilgodehavendet på grund af skadeserstatningskrav overfor GameDuell selv eller tredjepart, såvel som kontrakt-strafmæssige krav.

3.2.6. Forældelse

Er en udbetaling ikke mulig, opbevarer GameDuell tilgodehavendet på en samlekonto uden rentetilskrivning indtil forældelsesfristen indtræder. Udbetalingskravet forældes og bortfalder efter tre år. Forældelsen starter ved slutningen af det år, hvor sletningen af spillerkontoen fandt sted. GameDuell donerer regelmæssigt tilgodehavender, der af den ene eller anden grund ikke kan tilbagebetales (f.eks. ved forældelse eller, hvor medlemmer på anden måde har givet afkald på deres tilgodehavende) til fordel for almennyttige organisationer.

3.3. Entré og gevinster

3.3.1. Spil-entré

Ved deltagelsen i en duel, f.eks. en turnering, autoriserer spilleren samtidigt uigenkaldeligt GameDuell til at trække, det ved starten af den pågældende duel fastlagte indskud såvel som ethvert af de forskellige gebyrer, som er beskrevet under afsnit 3.4.7, fra spillerens konto. Derudover er GameDuell også autoriseret til, at fratrække en kommission genereret til den pågældende duel og til at udbetale gevinsterne til den spiller som vandt, eller rettere til at tage imod nettogevinsten fra taberen eller taberne, og overføre den til den vindende spillers konto. Det indskudte beløb betales før deltagelsen i en duel eller en turnering. Der opkræves ikke noget indskud for træningsdueller i GameDuells præmiespillersektion. Størrelsen af indskuddet varierer og meddeles spilleren før deltagelsen i en duel eller turnering. Under starten af en duel eller turnering trækkes indskuddet fra den pågældende spillerkonto. Hvis der ikke er tilstrækkelige midler til rådighed på spillerens konto, kan spilleren ikke deltage i den pågældende duel eller turnering. GameDuell er berettiget til på forhånd at begrænse spillerens spil-entré inkl. behandlingsgebyrer pr. duel eller turnering og/eller pr. dag, individuelt eller i almindelighed.

3.3.2. Gevinster

Med undtagelse af dueller og turneringer med progressive gevinster (f.eks. Jackpot-dueller), bliver den opnåelige gevinst, ved alle dueller om penge, angivet ved starten af duellen. Størrelsen af den udestående gevinst ved turneringer med progressive gevinster afhænger af antallet af deltagere og af hvor hyppigt spillerne har deltaget.

3.3.3. Spilafbrydelser

Opstår der førtidige afbrydelser i spillet fra medlemmets side eller på grund af tekniske forstyrrelser, som GameDuell ikke er herre over, tæller den sidste, af GameDuell registrerede point- og gevinst-stilling.

3.3.4. Udbetaling af gevinster

GameDuell forbeholder sig retten til at tilbageholde gevinster på over 100.000 Gkr (GD-enheder), indtil der kan finde en personlig overrækkelse sted i GameDuells forretningslokaler eller et andet sted. Dette inkluderer penge der er vundet via specielle events/begivenheder. I sådanne tilfælde forbeholder GameDuell sig retten til at tilbageholde pengene indtil succesfuld gennemførelse af en "live test".

3.3.5. Deltagerbegrænsning

GameDuell forbeholder sig retten til afhængig af tidspunktet at begrænse antallet af deltagere i bestemte dueller og turneringer (f.eks. ved særlige jackpots).

3.4. Indbetaling og gebyrer

3.4.1. Indbetaling via bankoverførsel

Indbetalinger til spillerkontoen, foretaget via indenlandske bankoverførsler, skal ske til den af GameDuell angivne bankkonto. Spilleren kan først deltage i dueller eller turneringer når betalingen er modtaget. Med indbetalingen erklærer medlemmet sig indforstået med, at indeståendet på spillerkontoen samtidig tjener som sikkerhed for betaling til GameDuell, refusion af GameDuells omkostninger samt betaling af erstatning til GameDuell.

3.4.2. Indbetaling via andre betalingsformer

GameDuell er genkaldeligt berettiget, men ikke forpligtet til at tage imod indbetalinger via kreditkort eller andre former for kreditbetaling. Medlemmet er indforstået med, at de for betalingens gennemførsel nødvendige informationer lagres indtil beløbet er overført fra medlemmets til GameDuells konto.

3.4.3. Betalingsstatus

Beløbet og gebyrerne betragtes som indbetalt på spillerkontoen, når de er uigenkaldeligt overført til GameDuells bankkonto og krediteret medlemmets spillerkonto. GameDuell bestræber sig på at overføre indbetalinger til spillerkontoen omgående. GameDuell er til enhver tid berettiget til, men ikke forpligtet til, at give medlemmet adgang til henholdsvis dueller og turneringer, før betalingen er modtaget.

3.4.4. Særlige omkostninger ved betalingsoverførsler

Forårsager medlemmet særlige omkostninger under indbetalingen eller under bearbejdningen af betalingsoverførslen til spillerkontoen, f.eks. bankoverførsler eller kreditkortindbetalinger som afvises eller pga. forhøjede bankgebyrer for overførsler fra eller til udlandet (f.eks. ved udbetalingen af gevinster eller tilgodehavender), er GameDuell berettiget til at modregne omkostningerne fra spillerkontoen. Til bearbejdelsen af afviste betalinger gennem GameDuell modregner GameDuell som minimum et gebyr på 90 DKK pr. afvist betaling såvel som yderligere 25 DKK for hver rykkerskrivelse. GameDuell forbeholder sig ret til, til enhver tid at kræve dækning for de derved opståede skader, i særdeleshed godtgørelse til tredjepart for bearbejdningen af afviste betalinger (f.eks. inkasso- og advokatomkostninger). Medlemmet hæfter for samtlige omkostninger, der opstår som følge af, at en overførsel ikke kan gennemføres, hvis dette skyldes medlemmets forhold (f.eks. annullerede indbetalinger, utilstrækkelige midler eller forkert angivne kontooplysninger). Derudover er GameDuell, i sådanne tilfælde, berettiget til at overdrage sagen til et inkassobureau for at inddrive udestående betalinger. Alle udgifter, inklusive udgifter til inkassobureau og inkassobehandlingen, betales af medlemmet.

3.4.5. Kreditvurdering

GameDuell forbeholder sig ret til at foretage en kreditvurdering af medlemmet før indbetaling og til at videresende medlemmets personlige oplysninger (navn, adresse, fødselsdato, indbetalingens beløbsstørrelse inkl. betalingsgebyrer) til oplysningsbureauerne InfoScore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden, Tyskland, SCHUFA Holding AG, Geschäftstelle Berlin, Mariendorfer Damm 1-3. 12099 Berlin, Tyskland og/eller Informa Unternehmensberatung GmbH, Freiburger Str. 7, 75179 Pforzheim, Tyskland, hvor disse lagres, med henblik på en kreditvurdering.

3.4.6. GameDuell administrations- og inaktivitetsgebyrer

Ved spil med gevinstmulighed (præmiespil) modtager GameDuell et administrationsgebyr for at stille de enkelte spil til disposition for medlemmerne og for administrationen af spillerkonti. Størrelsen på gevinsten, som meddeles medlemmet efter valg af spiltype og indskud, er lig nettogevinsten efter administrationsgebyret er modregnet. Deltager medlemmet inden for en løbende periode på 6 måneder i mindre end 30 dueller kan GameDuell kræve et inaktivitetsgebyr, som er et engangsgebyr på 45 DKK, for bibeholdelse af spillerkontoen. Ved udbetalinger fra spillerkontoen modtager GameDuell et standardbeløb på 7 DKK pr. udbetaling. Eventuelle bankgebyrer der opstår ved udlandsoverførsler betales betalingsmodtageren alene. GameDuell indkasserer et standardbeløb på 22 DKK ved lukning af en spillerkonto.

3.4.7. Afregning af tilgodehavender

GameDuell afregner gevinster, entré og gebyrer direkte fra og til spillerkontoen. Såfremt sådan afregning medfører et overtræk på spillerkontoen er medlemmet uanset årsagen til overtrækket forpligtet til omgående at foretage en indbetaling til spillerkontoen hvorved et samlet indestående på spillerkontoen på mindst 100 DKK opnås. GameDuell forbeholder sig retten til at spærre medlemmets konto og adgang til hjemmesiden indtil medlemmet har foretaget sådan indbetaling.

3.5. Grund principper for benyttelse samt forbud mod misbrug

3.5.1. Misbrug

Misbrug af GameDuells tjenester er forbudt. Reglerne omkring misbrug gælder i særdeleshed, men ikke udelukkende, hvis medlemmet:

 • bevidst angiver fejlagtige, vildledende, ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger;
 • åbner flere spillerkonti eller uberettiget åbner en spillerkonto;
 • snyder eller prøver på at snyde, i særdeleshed hvis der anvendes mekanismer, software eller andre former for scripts i forbindelse med benyttelsen af GameDuells hjemmeside, som aktuelt eller potentielt forstyrrer GameDuellhjemmesidens funktionalitet, for at opnå bedre resultater end, hvad der ellers ville være muligt ved brug af almindelig mus, tastatur eller lignende styreenheder, eller for negativt at påvirke de andre deltageres mulighed for at spille spillet;
 • forsætligt forårsager en forstyrrelse eller anden fejlfunktion, for at påvirke et spil herunder en førtidig afslutning af spillet;
 • anskaffer eller prøver på at anskaffe sig en fordel ved unfair adfærd af enhver art, f.eks. vildledning af andre medspillere og dermed forhindrer en fair spilafvikling;
 • praktiserer et samarbejde med andre medlemmer eller andre personer, på en måde som giver fordele over for uvidende, ikke indviede medlemmer og dermed reducerer disses muligheder for fair spil;
 • enten misligholder forpligtelser over for andre eller krænker andres rettigheder, der er fastsat i loven eller i disse almindelige forretningsbetingelser.

3.5.2. Kommunikationsprincipper

Det er muligt for medlemmerne at kontakte hinanden, f.eks. hvis man vil udfordre andre til en duel. Medlemmet forpligter sig til kun at udveksle indhold som:

 • ikke indeholder åbenlyse eller skjulte reklamer;
 • hverken er usagligt, bevidst usandt, nedsættende, ærekrænkende, injurierende, umoralsk, af pornografisk natur eller på anden måde indeholder anstødeligt elementer;
 • ikke krænker tredjeparts ophavsret;
 • ikke indeholder vira, computerprogrammer eller andre former for malware, som kan have indflydelse på funktionaliteten for eksterne computere;
 • ikke er meningsmålinger, spørgeundersøgelser eller kædebreve;
 • ikke er skrevet med intentionen om at udbrede politiske, ideologiske eller religiøse budskaber;
 • ikke er skrevet med intention om at indsamle, registrere eller bruge personlige oplysninger fra andre brugere, uden deres entydige samtykke, i særdeleshed til forretningsmæssige formål;

3.5.3. Konsekvenser af misbrug

I tilfælde af misbrug eller ved mistanke om misbrug (i særdeleshed overtrædelse af bestemmelserne i afsnit 3.5.1 og 3.5.2) er GameDuell berettiget til at spærre eller slette spillerkontoen og/eller opsige medlemskontrakten uden foregående varsel. Påbegyndte spil vil i sådanne tilfælde blive afbrudt og det pågældende medlems resultat vil ikke blive anerkendt. Den pågældende spiller skal erstatte de for GameDuell heraf følgende tab og omkostninger.

3.5.4. Forholdsregler ved misbrug

GameDuell forbeholder sig retten til at spærre og/eller slette ulovligt indhold, ytringer med videre og i særdeleshed ved overtrædelse af bestemmelserne i afsnit 3.5.2. GameDuell kan i disse tilfælde indgive politianmeldelse.

3.5.5. Fejlmelding

Problemer af enhver art ved benyttelsen af GameDuells tjenester, dvs. i sammenhæng med spillene, spillerkontoen og lignende kan indberettes af spilleren inden 90 dage fra det tidspunkt, hvor problemet opstod. GameDuell sletter brugerdata efter brug og kan derfor ikke tage forholdsregler mod problemer og mangler efter 90 dage.

3.5.6. Bidrag og kommentarer

GameDuell har en vederlagsfri almindelig tidsmæssig og geografisk ubegrænset brugsret til forumindlæg, fotos, kommentarer, forslag, ideer og andre informationer med videre, som medlemmerne har stillet til rådighed på GameDuell platformen.

3.5.7. Offentliggørelse

Præmiespillere erklærer sig indforståede med, at GameDuell må offentliggøre spillernavn, foto, spilleropgørelser og størrelsen på de opnåede gevinster i forbindelse med reklameformål, reportager og til offentliggørelse i skrevne medier, radio, fjernsyn og/eller internet, såfremt spilleren vinder jackpotten, månedens gevinst, årets gevinst, sær gevinster eller mere end 100.000 Gkr (GD-enheder) på en måned. Ved live- eller webcam-spil og turneringsarrangementer erklærer medlemmet sig ligeledes indforstået med, at GameDuell kan offentliggøre og mangfoldiggøre disse data, optagelser og fotos til udgivelser og reklameformål. Medlemmet kan i disse tilfælde ikke kræve nogen former for godtgørelse af GameDuell.

Regler om hæftelse og spærring af GameDuell spillerkonto

Regler om hæftelse og spærring af GD GameDuell spillerkonto
Hæftelsesregler

GameDuell påtager sig ansvaret for et medlems tab ved andres uberettigede brug af spillerkontoen, medmindre det følger nedenfor, at medlemmet selv er ansvarlig. Ansvar hos medlemmet forudsætter dog, at transaktionen er korrekt registreret og bogført.

I de tilfælde, hvor GameDuell godtgør, at medlemmets PIN-kode eller kodeord har været anvendt, er medlemmet ansvarlig med op til DKK 1.200, medmindre andet følger af nedenstående.

I de tilfælde, hvor GameDuell godtgør, at medlemmets PIN-kode eller kodeord har været anvendt, er medlemmet ansvarlig med op til DKK 8.000, medmindre andet følger af nedenstående, og

 • medlemmet har undladt at underrette GameDuell herom snarest muligt efter at have fået kendskab til, at kodeordet eller PIN-koden er kommet til den uberettigedes kendskab, og
 • at medlemmet har oplyst kodeordet eller PIN-koden til den, som har foretaget den uberettigede anvendelse, eller
 • at medlemmet ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse.

Medlemmet er ansvarligt uden beløbsbegrænsning for tab, som opstår som følge af andres uberettigede anvendelse af sin spillerkonto, når det dertil hørende personlige kodeord eller PIN-kode er anvendt, og GD GameDuell godtgør, at medlemmet har oplyst kodeordet eller PIN-koden til den, som har foretaget den uberettigede anvendelse, og at det er sket under omstændigheder, hvor medlemmet indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug.

Såfremt medlemmet har fået underretning om, at kodeordet eller PIN-koden er kommet til en anden persons kendskab, skal medlemmet snarest muligt, efter at have fået kendskab hertil, underrette GD GameDuells kundeservice herom.

Såfremt medlemmet har fået mistanke om, at kodeordet eller PIN-koden er kommet til en anden persons kendskab, skal medlemmet snarest muligt, efter at denne mistanke er opstået, ændre kodeordet og PIN-koden via sin personlige side på www.gameduell.dk.

Uanset ovenstående, hæfter GD GameDuell for uberettiget anvendelse, der finder sted, efter at GD GameDuell har fået underretning om, at en uberettiget person har fået kendskab til medlemmets kodeord eller PIN-kode, eller at medlemmet af andre grunde ønsker sin spillerkonto spærret.

GD GameDuell er ansvarlig for tab hos medlemmet som skyldes fejlregistrering eller konteringsfejl, selvom fejlen er hændelig. Har medlemmet fået meddelelse om, at betalingen er registreret, er GD GameDuell endvidere ansvarlig for tab hos medlemmet som skyldes, at den pågældende betaling ikke gennemføres eller gennemføres mangelfuldt. Dette gælder dog ikke, hvis GD GameDuell godtgør, at GD GameDuell ikke har haft mulighed for at gennemføre betalingen, og det skyldes ekstraordinært indgribende omstændigheder som GD GameDuell ikke har haft nogen indflydelse på, og som GD GameDuell ikke burde have taget i betragtning, da medlemmet modtog ovennævnte betalingsregistreringsbekræftelse. Har medlemmet forsætligt eller groft uagtsomt medvirket til fejlen, kan erstatningen nedsættes eller bortfalde. Er der sket træk på medlemmets spillerkonto anses betaling for sket med frigørende virkning for medlemmet.


Spærring af sin spillerkonto

Medlemmet er selv ansvarlig for at sikre sig, at andre ikke får adgang til sin adgangskode og/eller de GD GameDuell-oplysninger, der ligger på medlemmet computer.

Hvis medlemmet har mistanke om, at andre har fået kendskab til adgangskoden, skal medlemmet straks ændre adgangskoden for at forhindre misbrug. Hvis medlemmet ikke selv har mulighed for straks at ændre adgangskoden, skal medlemmet straks kontakte GD GameDuells kundeservice,betingelser@gameduell.dk, således, at de kan foretage den påkrævede ændring. Hvis der opstår andre forhold, som giver anledning til fare for misbrug, skal medlemmet straks give GD GameDuells kundeservice besked.

Medlemmet er selv ansvarligt for alle de dispositioner, som udføres med sin GD GameDuell-brugeridentitet og - adgangskode herunder dispositioner, der er foretaget af andre end medlemmet selv, såfremt dispositionen har været mulig som følge af forsæt eller uagtsomhed fra medlemmets side.

Medlemmet er dog ikke ansvarligt for andres uretmæssige brug, dersom det finder sted, efter at medlemmet har udført foranstaltninger for at forhindre misbrug som nævnt ovenfor.

Medlemmet er dog ansvarligt, hvis medlemmet eller andre, som medlemmet har givet lov til at trække på sin Spillerkonto, forsætligt eller ved grov uagtsomhed har muliggjort brugen.

Medlemmet er også ansvarligt, hvis medlemmet har undladt at udføre de beskrevne tiltag straks, efter at medlemmet fik mistanke om de forhold, der er nævnt ovenfor.

Når medlemmets spillerkonto er blevet spærret, vil medlemmet modtage en e-mail med oplysninger om tidspunktet for spærringen samt eventuelt tidspunktet for, hvornår vi modtog meddelelsen fra medlemmet om spærring af spillerkontoen.


4. Særlige bestemmelser for spillere udenfor eurozonen

4.1. Gældende områder

Disse specielle bestemmelser gør sig gældende for alle GameDuell medlemmer, som har varig bopæl uden for eurozonen (med "Eurozonen" menes de stater/lande i EU, hvor euroen er den gældende møntenhed) og gælder som et gyldigt tillæg til disse almindelige betingelser, og herunder i særdeleshed de særlige bestemmelser for præmiespillere.

4.2. Registrering

Det er en betingelse for at kunne deltage som præmiespiller, at de til dette formål af GameDuell krævede oplysninger og personlige informationer oplyses ved registreringen. Derudover skal der indbetales et beløb, som mindst svarer til 500 Gkr (GD-enheder) til din konto.

4.3. Spillerkonti

4.3.1 Præmiespillere

GameDuell opretholder en konto med Gkr (GD-enheder) (Gkr (GD-enheder) er en kunstig møntenhed skabt af GameDuell og GameDuell er indehaver af alle rettigheder for denne møntenhed) for præmiespillere udenfor Eurozonen. Kontoen oprettes gratis så snart GameDuell modtager oprettelsesindbetalingen og medlemmet har fuldført en, af GameDuell godkendt, registrering som præmiespiller. Førstegangsindbetalingen og alle herpå følgende indbetalinger fra præmiespillere udenfor eurozonen, vil blive vekslet til Gkr (GD-enheder) i overensstemmelse med dagligt ajourførte valutakurser (der veksles fra penge i den lokale møntenhed til Gkr (GD-enheder)). Spillerkontoen føres ligeledes i Gkr (GD-enheder). GameDuell forvalter gevinster og tab på spillerkontoen på vegne af præmiespilleren uden forrentning. Indbetalte midler kan udelukkende bruges til at spille hos GameDuell og til at dække GameDuells provision og gebyrer. Indbetalte midler kan hæves af medlemmet i overensstemmelse med afsnittene 4.3.2 og 4.3.3 såvel som 3.2.2 til 3.2.6.

4.3.2. Udbetaling

Præmiespillere er berettigede til at hæve deres tilgodehavende eller dele heraf to gange månedligt, såfremt beløbet, som hæves, er på minimum 1000 Gkr (GD-enheder) og såfremt der er gået minimum 6 uger siden fuldførelsen af den første indbetaling som præmiespiller. Det ønskede beløb veksles i overensstemmelse med de på udbetalingsdagen gældende valutakurser. GameDuells betaling med frigørende virkning sker til medlemmets bankkonto via en bankoverførsel. Alle gebyrer betales af medlemmet. Det er ikke påkrævet at GameDuell efterprøver kontoindehaverens autorisation.

4.3.3. Akkumulerede gevinster

Overskrider de akkumulerede gevinster på en præmiespillerkonto en sum på 100.000 Gkr (GD-enheder), vil GameDuell omgående overføre de midler, som overskrider denne maksimumgrænse, til den af medlemmet angive bankkonto (vekslet ud fra de på det tidspunkt gældende valutakurser) eller via betalingsservicen "PayPal". GameDuell er berettiget til, på ethvert tidspunkt at ændre (forhøje eller sænke) denne maksimumgrænse uden begrundelse. Udbetalingen udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 4.3.2 og 4.3.3 såvel som 3.2.2 og 3.3.4.

4.4. Entré og gevinster

4.4.1. Spil-entré

Ved deltagelsen i en duel eller en turnering, autoriserer spilleren samtidig uigenkaldeligt GameDuell til at trække, det ved starten af den pågældende duel fastlagte indskud i Gkr (GD-enheder), såvel som ethvert af de gebyrer, som er beskrevet under afsnit 3.4.7, fra medlemmets spillerkonto. Ligeledes er GameDuell også autoriseret til i overensstemmelse med afsnit 3.4.6, at trække det med afviklingen af spillet forbundne administrationsgebyr, samt til at udbetale gevinsterne til den vindende spiller, herunder trække nettogevinsten fra den eller de tabende spillere.

Det indskudte beløb betales før deltagelsen i en duel eller en turnering. Der opkræves ikke noget indskud for træningsdueller i GameDuells præmiespillersektion. Størrelsen af indskuddet varierer og vises i Gkr (GD-enheder) før deltagelsen i en duel eller turnering. Ved starten af en duel eller turnering trækkes indskuddet fra det pågældende medlems spillerkonto. Hvis der ikke er tilstrækkelige midler til rådighed på medlemmets konto, kan medlemmet ikke deltage i den pågældende duel eller turnering. GameDuell er berettiget til på forhånd at begrænse spil-entré inklusive administrationsgebyrer pr. duel eller turnering og/eller pr. dag, individuelt eller generelt.

4.4.2. Udbetaling af gevinster

GameDuell forbeholder sig retten til at tilbageholde gevinster på over 100.000 Gkr (GD-enheder), indtil der kan finde en personlig overrækkelse sted i GameDuells forretningslokaler eller et andet sted. Dette inkluderer penge der er vundet via specielle events/begivenheder. I sådanne tilfælde forbeholder GameDuell sig retten til at tilbageholde pengene indtil succesfuld gennemførelse af en live test. Udbetaling af sådanne gevinster vil ikke påføre spilleren omkostninger.

4.5. Indbetaling og gebyrer

4.5.1. Betalingsstatus

Beløbet og gebyrerne betragtes som indbetalt på spillerkontoen, når de er uigenkaldeligt overført til GameDuells bankkonto og er blevet krediteret medlemmets spillerkonto i overensstemmelse med de ajourførte vekselkurser for Gkr (GD-enheder). GameDuell bestræber sig på at overføre indbetalinger til spillerkonti omgående. GameDuell er til enhver tid genkaldeligt berettiget til men ikke forpligtet til at give spilleren adgang til dueller, f.eks. eller turneringer, før betalingen er modtaget.

4.5.2. Særlige omkostninger ved betalingsoverførsler

Forårsager medlemmet særlige omkostninger under indbetalingen eller under bearbejdningen af betalingsoverførslen til spillerkontoen særligt i forbindelse med afviste betalinger (f.eks. bankoverførsler eller kreditkortbetalinger som afvises) eller pga. forhøjede bankgebyrer for overførsler fra eller til udlandet (f.eks. ved udbetalingen af gevinster eller tilgodehavender), er GameDuell berettiget til at modregne omkostningerne fra spillerkontoen. Til bearbejdelsen af afviste betalinger gennem GameDuell modregner GameDuell som minimum et bearbejdelsesgebyr på 1200 Gkr (GD-enheder) pr. afvist betaling såvel som yderligere 350 Gkr (GD-enheder) for hver rykkerskrivelse. GameDuell forbeholder sig ret til, til enhver tid at kræve dækning for de derved opståede skader, i særdeleshed godtgørelse til tredjepart for bearbejdningen af afviste betalinger (f.eks. inkasso- og advokatomkostninger). Medlemmet hæfter for samtlige omkostninger, der opstår som følge af, at en overførsel ikke kan gennemføres, hvis dette skyldes medlemmets forhold (f.eks. annullerede indbetalinger, utilstrækkelige midler eller forkert angivne kontooplysninger). Derudover er GameDuell, i sådanne tilfælde, berettiget til at overdrage sagen til et inkassobureau for at inddrive udestående betalinger. Alle udgifter inklusive udgifter til inkassobureau og inkassobehandlingen, betales af brugeren.

4.5.3 GameDuell administrations- og inaktivitetsgebyrer

Ved spil med gevinstmulighed (præmiespil) fratrækker GameDuell et administrations gebyr for at stille de enkelte spil til disposition for medlemmerne og for administrationen af spillerkonti. Størrelsen på gevinsten, som meddeles spilleren efter valg af duel type og indskud, er lig nettogevinsten efter modregning af administrationsgebyret. Deltager medlemmet inden for en løbende periode på 6 måneder i mindre end 30 pengedueller kan GameDuell kræve et inaktivitetsgebyr, som er et engangsgebyr på 600 Gkr (GD-enheder), for bibeholdelse af spillerkontoen. Ved udbetalinger fra spillerkontoen modtager GameDuell et standardbeløb på 100 Gkr (GD-enheder) pr. udbetaling. Eventuelle bankgebyrer der opstår ved udlandsoverførsler betales betalingsmodtageren alene. GameDuell indkasserer et standardgebyr på 300 Gkr (GD-enheder) ved lukning af en spillerkonto.

4.5.4. Afregning af tilgodehavender

GameDuell afregner gevinster, entré og gebyrer direkte fra og til spillerkontoen. Såfremt sådan afregning medfører et overtræk på spillerkontoen er medlemmet uanset årsagen til overtrækket forpligtet til omgående at foretage en indbetaling til spillerkontoen hvorved et samlet indestående på spillerkontoen på mindst 1.000 Gkr (GD-enheder) opnås. GameDuell forbeholder sig retten til at spærre medlemmets konto og adgang til hjemmesiden indtil medlemmet har foretaget sådan indbetaling.


Ved eventuelle klager, problemer eller kommentarer sendes en skriftlig meddelelse til GameDuell GmbH, Taubenstraße 24-25, D-10117 Berlin, Germany eller en e-mail til betingelser@gameduell.dk.